Obsah

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020.

Typ: ostatní | 2018/2019
Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:
− zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),
− vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24.10.2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška).

Organizace přijímacího řízení:
Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:
• Dle platného předpisu podává uchazeč do 1. kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1.3.2019 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
• Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
• Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření,
• Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
• Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení: – víceleté (osmileté a šestileté) gymnázium a čtyřleté gymnázium – od 12.4. do 26.4.2019, (termíny stanoví MŠMT ČR do 28.9.2018).

V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
• Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na stránkách škol

Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz cermat.cz.
Poznámky : Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.

Organizace přijímacího řízení :
Průběh přijímacího řízení
• Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
• Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v jednom z termínů stanovených v 1. kole přijímacího řízení pro její konání, který uvedl na přihlášce.
• Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky škol). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání.
• Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na SŠ, potvrzuje svůj zájem odevzdáním zápisového lístku , a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.


Přihlášky na SŠ
Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému škola online – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

Odvolání
Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Příloha

Vytvořeno: 23. 11. 2018
Poslední aktualizace: 23. 11. 2018 20:25
Autor: