Menu
Základní škola a Mateřská škola Klobuky

Mimořádný zápis do mateřské školy a základní školy pro cizince se koná 11.7.2022 od 9:00 do 12:00.

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodik prevence

Konzultační hodiny

 • Pondělí 13.00 - 14.30 hodin
 • Po telefonické domluvě kdykoliv.

Náplň práce:

Péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, péče o nadané žáky:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se specifickými poruchami učení,
 • pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva,
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (šikana, projevy diskriminace, násilí a jiné negativní jevy).

Metodická a informační činnost:

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …).

Volba povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče,
 • informuje o studijních možnostech,
 • pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy.

Dokumentace:

 • vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány.

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022.

Datum: 3. 11. 2021

Harmonogram se bude průběžně aktualizovat.

Školní rok 2021/2022.

Datum: 10. 10. 2021

Veletrh vzdělávání
12. října 2021 – 13. října 2021
Dům kultury Kladno

Přijímací řízení na SŠ a SOŠ.

Datum: 11. 3. 2021

Nová opatření MŠMT k přijímacím řízení.

Přihlášky ke vzdělávání na střední školu, střední odborná učiliště.

Datum: 27. 1. 2021

Přihláška ke vzdělávání na střední školu a učiliště.

Doplňující informace k přijímacímu řízení na OA ve Slaném.

Datum: 21. 1. 2021

Změna v požadavcích na portfolio.

SOU Slaný

Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti ve Slaném.

Datum: 13. 1. 2021

On-line den otevřených dveří.

Informace o přijímacím řízení na OA ve Slaném.

Datum: 5. 1. 2021

Přijímací řízení na OA ve Slaném.

Jak proběhnou přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Datum: 20. 12. 2020

Podrobnosti ke změně přijímacího řízení najdete na stránkách MŠMT.

Veletrh škol 2020.

Datum: 23. 11. 2020

V letošním roce se bohužel nebude konat veletrh škol na Kladně. Proto pro Vás organizátoři připravili virtuální veletrh škol.
Podívejte se na odkaz a navštivte školy a učiliště.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Datum: 28. 9. 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.

Datum: 9. 9. 2019

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

Konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020.

Datum: 2. 9. 2019

Výchovné poradenství
Mgr. Martina Miltrová
Výchovný poradce

Telefon: 723 292 875
E-mail: martinamiltrova@seznam.cz
Konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.30
Po domluvě konzultace možná i jiný den

METODIK PREVENCE

Datum: 25. 1. 2019

Školní metodik Prevence sociálně rizikových jevůPřijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020.

Datum: 23. 11. 2018

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:
− zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),
− vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24.10.2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška).

Organizace přijímacího řízení:
Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:
• Dle platného předpisu podává uchazeč do 1. kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1.3.2019 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
• Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
• Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření,
• Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
• Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení: – víceleté (osmileté a šestileté) gymnázium a čtyřleté gymnázium – od 12.4. do 26.4.2019, (termíny stanoví MŠMT ČR do 28.9.2018).

V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
• Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na stránkách škol

Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz cermat.cz.
Poznámky : Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.

Organizace přijímacího řízení :
Průběh přijímacího řízení
• Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
• Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v jednom z termínů stanovených v 1. kole přijímacího řízení pro její konání, který uvedl na přihlášce.
• Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky škol). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání.
• Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na SŠ, potvrzuje svůj zájem odevzdáním zápisového lístku , a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.


Přihlášky na SŠ
Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému škola online – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

Odvolání
Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

Datum: 6. 10. 2018

Zápisový lístek

Šikana

Datum: 6. 10. 2018

Informace pro rodiče

Výňatek ze školního řádu

Datum: 6. 10. 2018

Výňatek ze školního řádu

Doporučení pro předškoláky

Datum: 6. 10. 2018

Doporučení pro předškoláky

Desatero pro rodiče

Datum: 6. 10. 2018

Desatero pro rodiče

Zajímavé odkazy pro rodiče

Datum: 6. 10. 2018

Zajímavé odkazy pro rodiče

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18

Datum: 30. 11. 2017

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18
Mgr. Martina Miltrová
Důležité termíny:
30. 11. 2017 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
1. 3. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy

Naše největší výhody

 • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
 • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti
  s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
 • Integrace dětí
  s postižením, rodinné prostředí malé školy

Projekty

Kalendář akcí

kalendar

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení classroom

Spolufinancování

Tento informační a vzdělávací portál je spolufinancován 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Povinná publicita