Obsah

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně a metodik prevence
Konzultační hodiny
 • Pondělí 13.00 - 14.30 hodin
 • Po telefonické domluvě kdykoliv.
Náplň práce:

Péče o žáky s výukovými potížemi, zdravotním postižením, péče o nadané žáky:

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se specifickými poruchami učení,
 • pomáhá vyhledávat mimořádně nadané žáky, metodicky se podílí na úpravách jejich učiva,
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

Péče o žáky s výchovnými problémy:

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (šikana, projevy diskriminace, násilí a jiné negativní jevy).

Metodická a informační činnost:

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům,
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PPP a SPC a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra …).

Volba povolání:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče,
 • informuje o studijních možnostech,
 • pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu,
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků na střední školy.

Dokumentace:

 • vede databázi integrovaných žáků, soustřeďuje individuální učební plány.

Zprávy

Školní rok 2021/2022.

Veletrh vzdělávání
12. října 2021 – 13. října 2021
Dům kultury Kladno celý text

ostatní | 10. 10. 2021 | Autor:

Přijímací řízení na SŠ a SOŠ.

Nová opatření MŠMT k přijímacím řízení. celý text

ostatní | 11. 3. 2021 | Autor:

Přihlášky ke vzdělávání na střední školu, střední odborná učiliště.

Přihláška ke vzdělávání na střední školu a učiliště. celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor: Martina Miltrová

Doplňující informace k přijímacímu řízení na OA ve Slaném.

Změna v požadavcích na portfolio. celý text

ostatní | 21. 1. 2021 | Autor:
SOU Slaný

Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti ve Slaném.

On-line den otevřených dveří. celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: Martina Miltrová

Informace o přijímacím řízení na OA ve Slaném.

Přijímací řízení na OA ve Slaném. celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor:

Jak proběhnou přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Podrobnosti ke změně přijímacího řízení najdete na stránkách MŠMT. celý text

ostatní | 20. 12. 2020 | Autor: Martina Miltrová

Veletrh škol 2020.

V letošním roce se bohužel nebude konat veletrh škol na Kladně. Proto pro Vás organizátoři připravili virtuální veletrh škol.
Podívejte se na odkaz a navštivte školy a učiliště.
celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor:

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022. celý text

ostatní | 28. 9. 2020 | Autor:

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2020/2021

celý text

ostatní | 9. 9. 2019 | Autor: Martina Miltrová

Konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020.

Výchovné poradenství
Mgr. Martina Miltrová
Výchovný poradce

Telefon: 723 292 875
E-mail: martinamiltrova@seznam.cz
Konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.30
Po domluvě konzultace možná i jiný den
celý text

ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Martina Miltrová

METODIK PREVENCE

Školní metodik Prevence sociálně rizikových jevůcelý text

ostatní | 25. 1. 2019 | Autor:

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2019/2020.

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:
− zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),
− vyhláška č. 353/2016 Sb., ze dne 24.10.2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen vyhláška).

Organizace přijímacího řízení:
Postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole:
• Dle platného předpisu podává uchazeč do 1. kola přijímacího řízení přihlášku ke střednímu vzdělávání nejpozději do 1.3.2019 (přihláška – tiskopis předepsaný MŠMT ČR).
• Uchazeč může podat pouze 2 přihlášky ke střednímu vzdělávání.
• Přihláška musí být podepsána uchazečem, i jeho zákonným zástupcem (podpis nezletilého uchazeče je považován za jeho souhlasné vyjádření,
• Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou je podstoupit státem stanovenou jednotnou přijímací zkoušku.
• Termíny jednotných přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení: – víceleté (osmileté a šestileté) gymnázium a čtyřleté gymnázium – od 12.4. do 26.4.2019, (termíny stanoví MŠMT ČR do 28.9.2018).

V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, budou vyhlášena další kola přijímacího řízení.
• Informace o vyhlášení dalších kol přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na stránkách škol

Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky se v 1. kole přijímacího řízení konají formou didaktického testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky (centrálně zadávané jednotné testy CERMAT). Rozsah požadavků viz cermat.cz.
Poznámky : Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.

Organizace přijímacího řízení :
Průběh přijímacího řízení
• Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče), který podal přihlášku, bude písemně vyzván k účasti na přijímacím řízení.
• Uchazeč se přijímací zkoušky zúčastní v jednom z termínů stanovených v 1. kole přijímacího řízení pro její konání, který uvedl na přihlášce.
• Uchazeč, který se z vážných důvodů k přijímacímu řízení nemůže dostavit a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro konání přijímací zkoušky řádně písemně omluví ředitelce školy, může jednotnou zkoušku konat ve státem stanoveném náhradním termínu.
• Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky škol). Nepřijatým uchazečům je zasíláno písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání.
• Uchazeč, který byl na základě splnění podmínek přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na SŠ, potvrzuje svůj zájem odevzdáním zápisového lístku , a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.


Přihlášky na SŠ
Přihlášky na střední školy vydává žákům naše škola po pololetním vysvědčení (není tedy třeba přihlášky dopředu vyplňovat). Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu, musí se o ně však přihlásit. Důrazně žádáme všechny žáky i jejich rodiče, aby zkontrolovali správnost všech údajů v systému škola online – zejména kontaktní informace!

Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu nejpozději do termínu uvedeného výše.

Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Zápisový lístek dostanou žáci v průběhu měsíce dubna v rámci hodin pracovních činností. Zápisový lístek podléhá evidenci. V případě ztráty Vám bude vydán nový oproti čestnému prohlášení o ztrátě a poplatku 100 Kč.

Odvolání
Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. celý text

ostatní, 2018/2019 | 23. 11. 2018 | Autor:

Zápisový lístek

Zápisový lístek celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Šikana

Informace pro rodiče celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Výňatek ze školního řádu

Výňatek ze školního řádu celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Doporučení pro předškoláky

Doporučení pro předškoláky celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Zajímavé odkazy pro rodiče

Zajímavé odkazy pro rodiče celý text

2017/2018 | 6. 10. 2018 | Autor:

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18

Karierové poradenství pro šk.rok 2017/18
Mgr. Martina Miltrová
Důležité termíny:
30. 11. 2017 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
1. 3. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy celý text

ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: