Menu
Základní škola a Mateřská škola Klobuky

Změna školního informačního systému: https://zsklobuky.edupage.org/

Závěrečná ročníková práce žáků 9. ročníku

Závěrečná ročníková práce žáků 9. ročníku

Jedna z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky
Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. ročníku a slouží též jako hodnocení za III. Období.

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost systematické dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost integrovat (spojovat) učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat vlastní text na dané téma
 • schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu
 • schopnost praktické práce na PC – napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu
 • schopnost samostatně vystoupit a za pomoci multimediální a prezentační techniky svou práci prezentovat 

Zveřejnění témat 

Každý vyučující do 8. prosince 2017 vypíše svá témata seminární práce. Témata budou vyvěšena na nástěnce v 1. patře a na webu školy.

Výběr témat

Každý žák si vybere jedno z vypsaných témat a nejpozději do 22. prosince 2017 se zapíše do seznamu a nahlásí se vyučujícímu, u kterého si práci vybral. Tento vyučující bude vedoucím jeho seminární práce a žák s ním bude práci konzultovat.

Konzultace, získávání informací, zpracování ZSP

 • Odevzdání konceptu /první verze/                 do konce dubna
 • Konečné odevzdání práce                              11. května 2018

Obsah a rozsah práce:

 • vlastní úvaha
 • výtah z alespoň dvou informačních zdrojů (internet, literatura atd.)
 • úvodní list, na kterém bude uveden název práce a jméno, třída a škola žáka, který práci vypracoval (vzor ke stažení níže)
 • text může být doplněn obrázky, grafy, tabulkami apod.,
 • celkový rozsah práce bude mít nejméně 5 stran psaného textu formátu A4 (rozděleného na kapitoly, odstavce apod.) - práce může obsahovat prezentaci,
 •  přílohou k práci může být model, výtvarná práce či jiná dokumentace
 • úvodní strana - vzor 
 • obsah práce - min. 3 strany textu + případné obrázky (obrázky mohou být v textu nebo společně za textem)
 • poslední strana - závěr + použité zdroje

Obrázky

 • nelze  stahovat z internetu jakýkoliv obrázek. Lze použít  jen obrázky z otevřených zdrojů (např. wikipedie) a doplnit do práce zdroj a obrázky číslovat.
 • V seznamu použitých zdrojů pak bude zjednodušená citace,
  • např: Obr. č. 1: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupné na www: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detailaufnahme_Weihnachtsstern_-_gro%C3%9F.jpg
 • nebo: obr. č. 2: vlastní (pokud je to vaše fotografie)

 Formátování:

 • typ písma: Times New Roman
 • velikost písma: 12
 • řádkování: 1,5
 • okraje po stranách: 3 cm
 • okraje nahoře a dole: 2,5 cm
 • zarovnání textu: do bloku
 • nadpisy - tučně, 14

Prezentace (obhajoby): 

 • začátek června 2018

Přítomni budou: 

 • ředitelka školy
 •  zástupce ředitelky
 •  učitel, se kterým žák práci konzultoval
 • další učitel

Prezentace a obhajoba práce proběhne takto:

 • žák ústně představí svou práci v časovém rozmezí cca 5 minut, lze s pomocí audiovizuální a počítačové techniky
 • prezentaci nelze číst (je možné mít osnovu)
 • posuzující nebo posluchači mohou klást doplňující otázky
 • obhájené práce budou školou archivovány
 • účast na prezentaci bude umožněna i zájemcům z řad žáků 8. ročníků
 • každý žák obdrží certifikát (doklad o závěrečné zkoušce)
 • neodevzdání práce nebo neúčast na prezentaci může ovlivnit klasifikaci předmětů, k níž se práce vztahuje a klasifikace může být odložena, tzn. komisionální přezkoušení

Hodnocení:

 • obhajoba práce je součástí hodnocení v českém jazyce a v příslušném předmětu, kterého se obsah práce týká. Při hodnocení bude použita stupnice odpovídající známce na úrovni písemné práce:
  • 1 – výborný
  • 2 – chvalitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – vyhovující
  • 5 – nevyhovující
 • V případě, že práce bude hodnocena jako nevyhovující, bude žák ve vyučovacím předmětu český jazyk a příslušném předmětu k tématu vybrané práce hodnocen stupněm nedostatečný na úrovni písemné práce

Kritéria hodnocení

 • Způsob prezentace
 • Věcná správnost
 • Obsah vlastních myšlenek
 • Spojení více informačních zdrojů
 • Nápaditost a originalita zpracování
 • Grafická úprava
 • Přesnost citací
 • Gramatická a stylistická úroveň
Datum vložení: 6. 10. 2018 21:43
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2022 16:38
Autor:

Naše největší výhody

 • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
 • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti
  s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
 • Integrace dětí
  s postižením, rodinné prostředí malé školy

Projekty

Kalendář akcí

kalendar

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení classroom

Spolufinancování

Tento informační a vzdělávací portál je spolufinancován 
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Povinná publicita