Obsah

Dopis pro rodiče

Typ: 2017/2018
Dopis pro rodiče

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s informacemi o závěrečných pracích žáků devátých tříd. Je to studijní aktivita, která proběhne na naší škole prvním rokem. Žáci mají za úkol zpracovat vybrané téma v písemné podobě, obhájit je před svým učitelem a stručně prezentovat na závěrečném shromáždění před svými spolužáky.

Téma závěrečné práce si žáci zvolí s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci, a to do   22. prosince 2017. Každý žák má povinnost konzultovat téma své práce a průběh zpracování s jedním učitelem, kterého si zvolí na začátku práce, ale mohou pomoci i jiní učitelé, např. českého jazyka, cizích jazyků a informatiky. Seznam nabízených témat budou mít žáci k dispozici na nástěnce v 1. patře a na webových stránkách školy. Tamtéž budou k dispozici i požadavky na formát zpracování a časový harmonogram.                   Zpracování práce je povinné pro všechny žáky. Záznamy o přiděleném tématu, vyučujícím, konzultacích atd. budou prováděny do žákovské knížky žáka.

Termín první povinné konzultace - do 15. března 2018 (probrání podrobností tématu, rozloženi kapitol apod.). Uzávěrka pro odevzdání písemné verze a odeslání elektronické verze je   11. května 2018Obhajoba práce proběhne na začátku června 2018.

Věříme, že naši žáci prokážou vyspělost svého vyjadřování v písemné i ústní podobě, spojí výsledky z ČJ, ICT a cizího jazyka (práce bude obsahovat krátký abstrakt v češtině a jednom cizím jazyce) se znalostmi z jednotlivých vybraných předmětů.                                                   

Hodnocení bude spadat do odborného předmětu (jde-li o kombinovanou práci, tak dle dohody), kromě obsahu odborného se bude přihlížet i ke stránce formální. Bude zahrnuto do hodnocení prospěchu za 2. pololetí.         Žáci nebudou na práci sami, povede je učitel, k jehož tématu se přihlásí, a mohou se obrátit i na další vyučující.

Co tvorbou závěrečné práce žáci získají, co se mohou naučit nebo aspoň částečně naučit?

  • umět dlouhodoběji souvisle pracovat na zvoleném tématu,
  • vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů, nejen z Wikipedie, Googlu
  • někteří podle zvoleného tématu i propojovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a        poznatky, formulovat závěry
  • napsat a graficky zpracovat vlastní souvislý a logicky uspořádaný text doplněný případně dle potřeby o   grafy, fotografie, tabulky aj. (vzor jim zůstane a budou moci využít ve svém dalším studiu na SŠ),
  • prezentovat svou práci před ostatními,
  • pozitivně ovlivnit klasifikaci ve zvoleném předmětu.

 

Kolektiv pedagogů ZŠ Klobuky


Vytvořeno: 6. 10. 2018
Poslední aktualizace: 6. 10. 2018 21:55
Autor: