Obsah

Zákon 106/1999 Sb.

POVINNĚ   ZVEŘEJŇOVANÉ   INFORMACE

Dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává ředitelka školy  tento přehled povinně zveřejňovaných základních informací:

 

I. Základní informace o škole a vedení školy.

Zařazení do sítě škol: od 01.01.2003 podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Název Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno
Adresa Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno,
Nová 8, 273 74 Klobuky
Telefon Základní škola: 317 471 455
Mateřská škola: 317 471 453
Školní jídelna: 317 471 454
E-mail zsklobuky@zsklobuky.cz
Právní forma Příspěvková organizace
IČO 75032848
IZO 600044386
Datová schránka h55medh
Zřizovatel Obec Klobuky
právní forma: orgán územní samosprávy, IČO : 00 26 20 13
Kapacita  

 

Ředitelka školy:              Daniela Doskočilová

Jmenována do funkce: od 01.01.2003  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě výsledků konkurzního řízení

 
II. Vymezení pravomoci a působnosti ředitelky školy

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)

Organizace předškolního vzdělávání

§34

1)Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.

2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

6) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

§35               
1) Ředitelka školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

 

III. Zaměstnanci určení k poskytování informací

Informace o činnosti poskytuje:

Ředitelka školy Daniela Doskočilová
tel.: 317 471 455
e-mail: zsklobuky@zsklobuky.cz

Stížnosti, oznámení, žádosti o informace přijímá:

Daniela Doskočilová

 

IV. Rozhodnutí ředitelky školy a odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy

Rozhodnutí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 165, odst. 2, písm. b a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Lhůta pro rozhodnutí

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

(3) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

 

Proti rozhodnutí ředitelky školy je přípustné odvolání, pokud tak bude uvedeno v poučení o odvolání, a to k orgánu a ve lhůtě uvedené tamtéž prostřednictvím ředitelky školy.

 

V současné době se jedná o tato rozhodnutí:

•             o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•             o ukončení předškolního vzdělávání

•             o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

 

Odvolání a odvolací lhůta

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

(4) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(5) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

 

V. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i elektronicky na adresu MŠ.

(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (škola).

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická  adresa.

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:

 • a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnu ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • d) poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnu ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

K vyřizování žádosti o poskytnutí informací je příslušný ředitel.

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému úřadu prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

O odvolání rozhodne úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

Žadatel o informace může rovněž podat stížnost na postup při vyřizování žádosti.

                    

VI. Přehled nejdůležitějších předpisů týkajících se školy – předškolního zařízení

Zákony

 • Zákon č.564//1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonů č.190/1993Sb., 256/1994 Sb.,139/1995 Sb.,132/2000Sb.,258/2000Sb.,3/2002Sb., 284/2002 Sb.
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Nařízení vlády

 • Nařízení vlády č.78/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Vyhlášky

 • Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v ředitelně školy a také na internetu.

 

VII. Sazebník úhrad skutečných nákladů za poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

Přímé náklady:

Cena kopie (černobílá) A4  
Jednostranná 1,50
Oboustranná 2,00

 

VIII. Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitelka školy nesmí poskytnout informaci, která:

1) je v rozporu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

2) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby,

3) je označena za obchodní tajemství,

4) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví

5) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.

 

Zpracovala: Daniela Doskočilová, ředitelka školy