Obsah

Informace k otevření školy od 25.5.2020

Typ: ostatní
Informace pro rodiče žáků I. stupně ZŠ a dětí MŠ

Vážení rodiče.

Od 25. května dojde k otevření mateřské školy a základní školy - pro Vaše děti z 1. až 5. třídy. V této situaci se budeme řídit manuálem „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL (MATEŘSKÝCH ŠKOL) V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, který připravilo MŠMT.

Školní docházka do konce června není povinná, bude záležet na vašem rozhodnutí. Přihlášení k vzdělávání zákonní zástupcižáků zašlou do 18. 5. 2020 do 8:00 elektronicky třídním učitelům nebo na tel. 603517138, eventuelně školní mail:  zsklobuky@zsklobuky.cz.

Doporučujeme, abyste zvážili rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s vědomím, že do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže, a nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Rizikové faktory:

1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3.Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou (např. hypertenze - vysoký krevní tlak).

4.Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně,

5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus (cukrovka).

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu funkce ledvin (dialýza).

8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Proto, abychom mohli zajistit vzdělávání všech žáků, doma i ve škole, nebude moci probíhat běžné vyučování. Hlavní a vedoucí formou výuky zůstává nastavené domácí vzdělávání. Tato výuka bude vedena odpovídajícím učitelem. Děti, které budou zařazeny do školních skupin, budou úkoly z domácího vzdělávání řešit pod dohledem asistentů ve škole.

Nebude zaručeno, že žák bude realizovat vzdělávací aktivity se svým třídním učitelem. Žáci budou v dopoledních hodinách pod dohledem pedagogických pracovníků plnit úkoly zadávané třídním učitelem  a v hodinách odpoledních bude probíhat odpočinková a zájmová činnost. 

Všechny aktivity budou probíhat ve stanovených skupinách žáků, které budou sestaveny v nejlepším zájmu žáků ve škole,  které budou závazné a zůstanou neměnné po celou dobu vzdělávání.  Maximální počet žáků ve skupině bude 15.Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, škola stanoví kritéria pro zařazení žáků do skupin. S tímto rozdělením a s organizačními předpisy budou žáci seznámeni 25.5. po příchodu do školy.

Provoz školy se budeme snažit zajistit každý pracovní den od 7.15 do 16.00 hodin. Družinu poskytnout nelze, skupina se v průběhu dne měnit nemůže.

Vstup do celého areálu  školy bude umožněn pouze dětem a žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáky a děti bude na hranici školního pozemku přijímat pověřený pracovník školy, bude kontrolovat zdravotní stav a vybavení žáků rouškami. Děti mateřské školy budou vydávány rodičům v dohodnutých časech na hranicích školního pozemku. Žádáme rodiče, aby s dětmi přicházely pouze zdravé doprovázející osoby.

Při pobytu ve škole musí být vždy splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.  Složení skupin se do 30. 6. 2020 nebude měnit. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit budeme volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

O docházce žáků do skupin povedeme evidenci. V případě nepřítomnosti žáka, bude nutné telefonické omluvení a následné písemné potvrzení.

Bude třeba, aby všichni žáci i zaměstnanci školy nosili ve všech prostorách školy roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci budou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nepřijetí  žáka  do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Ve škole budou zajištěna zvláštní hygienická pravidla:

·   každodenní důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí

·   dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla…)

·   toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou s dezinfekcí a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou

·   úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně

·   dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány i do tříd

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními. Zakrytí úst a nosu rouškou a dodržení odstupů 2 metry. To samé platí i v prostorách před školou.

Při podezření na možné příznaky COVID-19:

·   Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

·   Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a po kontaktování bude zákonný zástupce povinen žáka neprodleně vyzvednout.

V  tuto chvíli nejsme schopni popsat možnosti školního stravování, protože budeme vycházet z množství žáků a personálu. Žádáme rodiče, aby připravovali žákům odpovídající svačiny dle délky pobytu ve škole a s ohledem na provoz jídelny, o kterém budou informováni po 18.5.2020.



                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         


Příloha

Vytvořeno: 5. 5. 2020
Poslední aktualizace: 11. 5. 2020 20:25
Autor: Daniela Doskočilová