Přihlášení:

Vstup pro hosty

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres KladnoVýchovné poradenství

Výchovné poradenství

Přijímací řízení 2017 - 2018.

Odevzdání přihlášek

1. Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2018 buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ/.

2. Žák si podává v prvním kole přihlášku na 2 obory, postup vyplňování je uveden níže.

3. Přihlášky obdrží žák během ledna od výchovné poradkyně nebo si je může stáhnout na stánkách CERMAT,MŠMT a vyplnit je sám. Zákonní zástupci zkontrolují údaje. Základní škola neodpovídá za chybně vyplněné údaje.

4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit u dětského lékaře, posudek doloží k přihlášce jako přílohu a to pouze u SŠ, které to požadují.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


1. Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška nebo JP) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

2. Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

3. Jednotná zkouška se bude konána v termínech – od 12.4. do 28.4.2018, tak aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů.

4. Pakliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

5. Pokud se uchazeč k 1. nebo 2. termínu jednotné zkoušky nedostaví a nebude z tohoto termínu ředitelem školy omluven, budou jeho výsledky uzavřeny a ředitelům škol bude poskytnut výsledek uchazeče z termínu, ve kterém jednotné testy konal.

6. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

7. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.
Uchazeč koná jednotné testy takto:
- v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce – bude upřesněno
- v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce. – bude upřesněno
Termíny pro víceletá gymnázia - bude upřesněno
Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol! Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem.

8. Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou v květnu 2018.

9. Před konáním samotným konáním jednotných přijímacích testů bude zveřejněna dalších ilustračních testů, u kterých bude, mimo jiné, k dispozici vzorově vyplněný záznamový arch. Sada ilustračních testů pro jednotnou přijímací zkoušku je zveřejněna na www.cermat.cz.

10. Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2018. Ředitel školy následně musí zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky (byla-li stanovena). Seznam uchazečů se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.


Zápisový lístek

1) Zápisový lístek si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně v březnu – termín bude upřesněn v žákovských knížkách, nebo po dohodě v náhradním termínu.

2) Zápisový lístek eviduje ZŠ.

3) Zápisový lístek se odevzdá na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

4) Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

5) Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

6) Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:
• žádost rodičů
• čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ
• toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
• zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ


Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání. 


Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.

 

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání venkovským občanům ÚK a SK v oblastech obecných ale i odborných kompetencí. V oblastech, které se nejrychleji vyvíjejí a na jejichž zvládnutí je kladen každodenně tlak hlavně při uplatnitelnosti na trhu práce. Přispěje k tomu soubor přednášek a seminářů, které budou bezplatně k dispozici občanům nejen z blízkého okolí.

Partner projektu:

Občanské sdružení Genesia realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.

Naše největší výhody:

  • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
  • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
  • Integrace dětí s postižením, rodinné prostředí malé školy

EU, MŠMT
TENTO INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno - STRUČNÝ POPIS WEBU - Vestibulum euismod dapibus DŮLEŽITÁ KLÍČOVÁ SLOVA nulla in elementum. Etiam varius est nec felis tincidunt cursus. Fusce porttitor scelerisque blandit. Ut lobortis consequat nisi id. Sed in justo sed arcu convallis volutpat. Duis id bibendum mi. Donec semper, dolor sit amet posuere consequat, ipsum odio mattis sapien, nec interdum erat dui ac ligula. FRÁZE NA KTERÉ CHCETE BÝT VIDĚT VE VYHLEDÁVAČÍCH Cras quam purus, tristique sit amet venenatis ac, consequat quis ligula. Nulla non dolor magna.

Mapa stránek

Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz