Přihlášení:

Vstup pro hosty

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres KladnoRočníkové práce

Ročníkové práce

ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

ZÁVĚREČNÁ ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Jedna z forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky
Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. ročníku a slouží též jako hodnocení za III. Období.
Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

●     schopnost systematické dlouhodobější samostatné práce

●     schopnost vyhledávání a zpracování informací

●     schopnost integrovat (spojovat) učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky

●     schopnost napsat vlastní text na dané téma

●     schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu

●     schopnost praktické práce na PC – napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu

●     schopnost samostatně vystoupit a za pomoci multimediální a prezentační techniky svou práci prezentovat 

Zveřejnění témat 

Každý vyučující do 8. prosince 2017 vypíše svá témata seminární práce. Témata budou vyvěšena na nástěnce v 1. patře a na webu školy.

Výběr témat

Každý žák si vybere jedno z vypsaných témat a nejpozději do 22. prosince 2017 se zapíše do seznamu a nahlásí se vyučujícímu, u kterého si práci vybral. Tento vyučující bude vedoucím jeho seminární práce a žák s ním bude práci konzultovat.

 

Konzultace, získávání informací, zpracování ZSP

●      Odevzdání konceptu /první verze/                    do konce dubna

●      Konečné odevzdání práce                              11. května 2018

Obsah a rozsah práce:

-       vlastní úvaha

-       výtah z alespoň dvou informačních zdrojů (internet, literatura atd.)

-       úvodní list, na kterém bude uveden název práce a jméno, třída a škola žáka, který práci vypracoval (vzor ke stažení níže)

-       text může být doplněn obrázky, grafy, tabulkami apod.,

-       celkový rozsah práce bude mít nejméně 5 stran psaného textu formátu A4 (rozděleného na kapitoly, odstavce apod.) - práce může obsahovat prezentaci,

-       přílohou k práci může být model, výtvarná práce či jiná dokumentace

●      úvodní strana - vzor 

●      obsah práce - min. 3 strany textu + případné obrázky (obrázky mohou být v textu nebo společně za textem)

●      poslední strana - závěr + použité zdroje

Obrázky

- nelze  stahovat z internetu jakýkoliv obrázek. Lze použít  jen obrázky z otevřených zdrojů (např. wikipedie) a doplnit do práce zdroj a obrázky číslovat.
- V seznamu použitých zdrojů pak bude zjednodušená citace, např:                                                           Obr. č. 1: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Dostupné na www: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detailaufnahme_Weihnachtsstern_-_gro%C3%9F.jpg

- nebo: obr. č. 2: vlastní (pokud je to vaše fotografie)

 Formátování:

●      typ písma: Times New Roman

●      velikost písma: 12

●      řádkování: 1,5

●      okraje po stranách: 3 cm

●      okraje nahoře a dole: 2,5 cm

●      zarovnání textu: do bloku

●      nadpisy - tučně, 14

Prezentace (obhajoby): 

●      začátek června 2018

Přítomni budou: 

●      ředitelka školy

●      zástupce ředitelky

●      učitel, se kterým žák práci konzultoval

●      další učitel

 

Prezentace a obhajoba práce proběhne takto:

●      žák ústně představí svou práci v časovém rozmezí cca 5 minut, lze s pomocí audiovizuální a počítačové techniky

●      prezentaci nelze číst (je možné mít osnovu)

●      posuzující nebo posluchači mohou klást doplňující otázky

●      obhájené práce budou školou archivovány

●      účast na prezentaci bude umožněna i zájemcům z řad žáků 8. ročníků

●      každý žák obdrží certifikát (doklad o závěrečné zkoušce)

●      neodevzdání práce nebo neúčast na prezentaci může ovlivnit klasifikaci předmětů, k níž se práce vztahuje a klasifikace může být odložena, tzn. komisionální přezkoušení
 

Hodnocení:

●      obhajoba práce je součástí hodnocení v českém jazyce a v příslušném předmětu, kterého se obsah práce týká. Při hodnocení bude použita stupnice odpovídající známce na úrovni písemné práce:

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – vyhovující

5 – nevyhovující

●      V případě, že práce bude hodnocena jako nevyhovující, bude žák ve vyučovacím předmětu český jazyk a příslušném předmětu k tématu vybrané práce hodnocen stupněm nedostatečný na úrovni písemné práce

Kritéria hodnocení

♣ Způsob prezentace
♣ Věcná správnost
♣ Obsah vlastních myšlenek
♣ Spojení více informačních zdrojů
♣ Nápaditost a originalita zpracování
♣ Grafická úprava
♣ Přesnost citací
♣ Gramatická a stylistická úroveň

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání venkovským občanům ÚK a SK v oblastech obecných ale i odborných kompetencí. V oblastech, které se nejrychleji vyvíjejí a na jejichž zvládnutí je kladen každodenně tlak hlavně při uplatnitelnosti na trhu práce. Přispěje k tomu soubor přednášek a seminářů, které budou bezplatně k dispozici občanům nejen z blízkého okolí.

Partner projektu:

Občanské sdružení Genesia realizuje projekty ESF zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu ke vzdělávání pro co nejširsí okruh osob, a to včetně osob znevýhodněných, ať již zdravotně, věkově či sociálně.

Naše největší výhody:

  • Malý počet žáků ve třídě - individuální přístup
  • Škola nabízí vhodné prostředí pro děti s výukovými problémy (kvalifikovaní pracovníci, asistenti)
  • Integrace dětí s postižením, rodinné prostředí malé školy

EU, MŠMT
TENTO INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno - STRUČNÝ POPIS WEBU - Vestibulum euismod dapibus DŮLEŽITÁ KLÍČOVÁ SLOVA nulla in elementum. Etiam varius est nec felis tincidunt cursus. Fusce porttitor scelerisque blandit. Ut lobortis consequat nisi id. Sed in justo sed arcu convallis volutpat. Duis id bibendum mi. Donec semper, dolor sit amet posuere consequat, ipsum odio mattis sapien, nec interdum erat dui ac ligula. FRÁZE NA KTERÉ CHCETE BÝT VIDĚT VE VYHLEDÁVAČÍCH Cras quam purus, tristique sit amet venenatis ac, consequat quis ligula. Nulla non dolor magna.

Mapa stránek

Webdesign a vytvoření webu zajistila firma clickmedia.cz